Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

понеделник, 08 юли 2019
Публикувано от: Атанас Сиреков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №1545/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание Бургас чл.124а, ал.2 и чл.16, ал.1 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1078 по КК на гр. Бургас, с който за имот 07079.820.1078 да се обособи УПИ, отреден "за жилищно строителство", с предвидено ново свободностоящо застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона "Жм", както следва: Плътност до 30%, Кинт до 1,2, Височина до 10,00м и озеленяване мин.50%, в съответствие с ОУП на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №1547/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV в кв.51А 51А по плана на ж.к."Възраждане", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.614.249 по КК на гр. Бургас, с което УПИ IV да се раздели на три нови УПИ - УПИ IV, V и VI, отредени "за жилищна сграда", при запазване на свързаното застрояване по общата дворищно-регулационна граница с УПИ III-9 и предвиждане на ново свързано застрояване между новообособените УПИ IV, V и VI.

 

- Със Заповед №1706/26.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-551 и УПИ VII-512, кв. 60 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, поземлени имоти с идентификатори 07079.820.859 и 07079.820.860 по КК на гр. Бургас, с цел разделяне на УПИ VI на два нови УПИ, в условията на чл. 19 ал.4 от ЗУТ, промяна на устройствената зона и установяване за тях на устройствена зона Жс, с показатели за застрояване в съответствие действащ за територията ОУП, както следва: Плътност до 70%, Кинт до 2,0; П озеленяване - минимум 30% и предвиждане в УПИ на ново основно свързано застрояване със средна височина на нормативни отстояния от регулационните граници и до съществуващи сгради, включително през дъно и през улица.

 

- Със Заповед №1752/01.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.54 по КК на гр. Бургас в кв. 14 по плана на ПЗ Север, с който за ПИ с идентификатор 07079.604.54 да се урегулира УПИ, при съобразяване с действащ ПУР за територията, с предвиждане в него на застрояване за изграждане на нова складово-ремонтна база на територията на МЕР Бургас, при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗУТ, при съобразяване с показателите за застрояване за устройствена зона 17/Смф, в която попада имота, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 80%, Кинт до 5, Височина до 21м и Озеленяване минимум 20%.

- Със Заповед №1804/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII-27 и VIII-27 в кв.31 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.621.243 и 07079.621.242 по КККР на гр. Бургас, с цел обединяване в общ УПИ VII, отреден за ПИ 07079.621.283, при запазване на устройствена зона Жг, с предвиждане на ново свободно застрояване с височина между 3.50м, 12.00м и 15.00м на нормативни отстояния от регулационни граници и застройки в съседни УПИ и през улица. Предлага се завишаване на К плътност от 60% на 80% и на височината от 12м на 15м, при запазване на Кинт до 3.0 и П озеленяване мин. 20%.

 

- Със Заповед №1806/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а и чл.134, ал.2, т.6 заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-1472,1473 /образуван от ПИ 07079.6.1472 и ПИ 07079.6.1473/ и УПИ II-32 /ПИ 07079.6.1137/ в бивш масив 57 в землището на кв.Долно Езерово" и  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1679 по КК на гр. Бургас, с цел разширение на урбанизираната територия във връзка с чл.67а, ал. 1 от ППЗОЗЗ, с което за ПИ с идентификатори 07079.6.1137 и 07079.6.1679 да се обособи нов УПИ II-1137,1679, отреден "за складово-производствена база" и за ПИ с идентификатор 07079.6.1472 да се обособи нов УПИ V-1472, отреден "за оранжерии", с предвидено ново свободно застрояване в УПИ, разположено на нормативно отстояние от регулационните граници на УПИ и при спазване на сервитутната зона на ВЛ 20кV, преминаваща през тях, с показатели за застрояване за устройствена зона 6/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 10,00м /3ет./, Плътност до 80%, Кинт до 2,5 и Озеленяване мин.20%.

 

- Със Заповед №1807/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-221, кв. 42 по плана на кв."Крайморие", ПИ с идентификатор 07079.30.306 по КК на гр. Бургас, с което се предлага разделяне на УПИ на два нови УПИ I-1138 и УПИ ХХI-1139, отредени за "жилищна сграда с търговска площ в партера", с предвидено ново свободно застрояване с показатели за устройствена зона Жс2, както следва: Височина до H=15.00м.(ет.5), Плътност до 30%, Кинт до 1.5 и озеленяване мин. 50%, от които с дървесна растителност до 25%.

 

- Със Заповед №1808/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХI-79, кв. 44 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.30.275 по КК на гр. Бургас, с цел разделяне на УПИ на три нови УПИ с равни площи - нов  УПИ ХI,  нов УПИ ХХХVIII  и нов УПИ ХХХIX, с предвидено в тях ново свободно застрояване с показатели за устройствена зона Жм2, както следва: Височина до H=10.00м.(ет.3), Плътност до 30%, Кинт до 1.2 и озеленяване мин. 50%, от които с дървесна растителност до 25% .

 

- Със Заповед №1809/03.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-269 в кв.12 по плана на кв. Крайморие, ПИ с идентификатор 07079.830.269 по КК на гр. Бургас, с което УПИ VIII-269 да се преотреди от "за обществено обслужване" в "за жилищно строителство", при запазване на предвиденото с действащ план свързано допълващо застрояване към УПИ IV-204, с показатели за застрояване за устройствена зона "Жм", както следва:  Височина до 10,00м. /3ет./, Плътност до 60%, Кинт до 1,2 и Озеленяване мин.40%, в съответствие с ОУП на гр. Бургас.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 719 последна промяна: 11:59:39, 08 юли 2019