РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 08/28.06.2019 год.

понеделник, 08 юли 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

08/28.06.2019 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения на Община Бургас за обект: "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ ХIX-5837, кв.32 по плана на к-с "Възраждане" в имот с ид. №07079.616.231 по КК на гр. Бургас", ЦАУ "Приморие", за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното.

Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място- тротоарното пространство западно от ПИ 07079.616.231 по КК на гр. Бургас, кв. 32 на к- с "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Калоян" №43, ЦАУ "Приморие" и е дала следното заключение за състоянието на растителността.

Дърветата се намират в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства. Те са на видима възраст над 40 г. с височина на короната 12- 14 м, със затихващ прираст, с нарушени физиологични и декоративни качества и устойчивост, с намалена дълговечност и в лошо фитосанитарно състояние. За дърветата са констатирани несвойствен прираст и нарушена статика на короната, коренови издънки и видима коренова система, множество механични повреди, рани по кората, както и калусирали рани, налични са суховършие и многобройни сухи клони, несиметрична и небалансирана корона, с опасност от пречупване при тежест, изкривяване на централно стъбло, компрометирана е здравина на дървесината, има V-образно сключване на клони с голяма тежест, с туморни образувания по ствола и гнилоти, слизотечения, загниване на дървесината в участъците на рани от предишни резитби. За дърво с №3 е провеждана резитба "на глава".

На територията на ПИ с идентификатор 07079.616.231 по КК на гр. Бургас, кв. 32 по плана на к-с. "Възраждане", гр. Бургас, "ЦАУ Приморие", се предвижда да се изгради жилищна сграда. От предоставената документация- проект по част "Паркоустройство и благоустрояване" за обект: "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ ХIX-5837, кв.32 по плана на к-с "Възраждане" в имот с ид. №07079.616.231 по КК на гр. Бургас" и извършения оглед на място е видно, че съществуващите на тротоара пред имота две (2) дървета попадат пред подход за паркиране в имота, както и два броя гаражи в сградата, при което възпрепятстват използването им по предназначение. За дърветата е изготвена санитарна оценка, съгласно формуляр /Приложение 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас/ Приета с решение на общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата, както и Протокол от дата 20.05.2019 год., в който са дадени препоръки за премахване на общо два (2) броя дървета от вид: Липа (Tilia sp.) с номера № 2 и 3, които попадат пред проектираната сграда.

•Номерата на видовете са от изготвените Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и чертеж "Съществуващо положение" по част П и Б.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 20.05.2019г., при отчитане местоположението на дърветата с доказана невъзможност за съхраняване по проекта, считам за невъзможно запазването на дърветата. Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19(1), т.1 и т.3 от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, чл. 23(2) т.1 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

      Отсичането и изкореняването на общо два (2) броя дървета от вид: Липа (Tilia sp.) с номера № 2 и 3, които попадат пред проектираната сграда.

      •Номерата на видовете са от изготвените Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и чертеж "Съществуващо положение" по част П и Б.

            Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на Разрешение за отсичане с приходна квитанция номер 0000555485 от дата 19.06.2019 год.

            На основание чл. 25 (1) и Приложение №4 към него от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас е изготвена Оценка за обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на Община Бургас, съгласно която Изпълнителя на обекта дължи шестстотин (600,00) лв. ,заплатени с вносна бележка ОВ61406190012532 от дата 14.06.2019 год.

            На основание чл.10(1) Изпълнителят на обекта се задължава да внесе компенсаторна растителност от минимум 10 броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "Озеленяване и благоустрояване", Община Бургас. Гаранционния срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най- малко два вегетативни периода. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 31.12.2019г.

            Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на фирмата Изпълнител на обекта, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "Озеленяване и благоустрояване", Община Бургас, "ЦАУ Приморие", съгласно констатациите на Комисията.

            Манипулациите по отсичането, премахването и резитбите на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Изпълнителя на обекта, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

            На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между главния специалист в отдел "Озеленяване и благоустрояване" към "ЦАУ Приморие" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1024 последна промяна: 09:58:23, 25 юли 2019