Съобщение до МАРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, управител на „МАРТИДЖИ“ ЕООД за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК

вторник, 09 юли 2019
Публикувано от: Ангел Божинов

Съобщение до МАРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, управител на "МАРТИДЖИ" ЕООД за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК


Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Марти Димитров Георгиев, управител на "Мартиджи" ЕООД, ЕИК 204157912; седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул."Благой Гебрев" №36, бл.36, вх.А, ет.7, ап.19 за изпратена Покана изх.№24-00-1473/7/16.05.2019г. за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № 285/07.02.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на преместваем обект: "2/два/ бр.метални конструкции за закачане на сенници", находящ се в УПИ I, отреден "за Районен парк", кв.45 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас.


В 14 /четиринадесет/ - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението, имате възможност да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед.

 

 


Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова

 

Последни новини

Съобщение до Марийка Христова Зотева

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 559 последна промяна: 11:10:09, 09 юли 2019