Съобщение до Николай Димчев Христов

понеделник, 15 юли 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ ХРИСТОВ

Ж.К "ИЗГРЕВ", БЛ.39, ВХ.2

ГРАД БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с подадено заявление с вх. № 94-01-12463/11.04.2016 г. в Община Бургас е издадено Решение №1139/07.05.2019 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ назначена със Заповед № 2385/08.09.2016г. с което са определени пазарни стойности на имот, представляващ земеделска земя с пл.№ 002309  по КВС, местност "До село", землище на с. Маринка, представляващ нива, четвърта  категория, с площ 1 000 кв.м., при граници: имот пл.№000109 - полски път, имот пл.№002227 - нива, имот пл.№002316 - нива  в размер на 14 000 ( четиринадесет хиляди ) лева и на отреденият  за него  съгласно одобрен с Решение №11-10/26.06.2012г. на Общински съвет - Бургас Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на с. Маринка урегулиран поземлен имот II-20309 в кв.65 по плана на с .Маринка, с площ 794 кв.м., в устройствена зона "1/Жм", при граници: УПИ III-20227, LII-20310, I и улица идентичен с ПИ с идентификатор 47202.501.367 по КККР на гр. Бургас, с площ 794 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.370, 47202.501.490, 47202.501.361 и 47202.501.1318, в размер на 45 258 (четиридесет и пет хиляди двеста петдесет и осем) лева.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                                                 15.07.2019 г.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 372 последна промяна: 10:43:17, 15 юли 2019