Съобщение до „КАРИНА ПЛАСТ 2006” ЕООД

вторник, 06 август 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

Съобщение до "КАРИНА ПЛАСТ 2006" ЕООД, представлявано от Тодор Стоянов Царев - управител със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.34, вх.В, ет.4, ап.12

Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "КАРИНА ПЛАСТ 2006" ЕООД, представлявано от Тодор Стоянов Царев - управител със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.34, вх.В, ет.4, ап.12, за съставена Заповед №1347/23.05.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

 

Уважаеми ГОСПОДИН Царев,

 

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №1347/23.05.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на обект: "Едностранен, неосветен рекламно информационен елемент (РИЕ), тип "Надпис", поставен на северната фасадна стена на сграда с идентификатор 07079.501.113.14 по КК на гр. Бургас (к-с "Изгрев", западно от бл.23), собственост на: "КАРИНА ПЛАСТ 2006" ЕООД, представлявано от Тодор Стоянов Царев - управител със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.34, вх.В, ет.4, ап.12.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Последни новини

Съобщение до Райчо Пенев Велев

Съобщение до Тома Градев Стоянов

Съобщение за обществено обсъждане

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 327 последна промяна: 16:34:07, 06 август 2019