Съобщение до „НЕС ДООРС БГ“ ООД

вторник, 06 август 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

Съобщение до "НЕС ДООРС БГ" ООД, представлявано от Руси Ангелов Стоянов, ЕИК 147173572, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Стара планина" № 72.

Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "НЕС ДООРС БГ" ООД, представлявано от Руси Ангелов Стоянов, ЕИК 147173572, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Стара планина" № 72, за съставено Уведомление №26-00-159/1/02.07.2019 г. на Община Бургас.

 

Уважаеми ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

 

Във връзка с извършена текуща проверка в района на РУМ "Велека", к-с Изгрев", гр. Бургас, е констатирано наличието на преместваем обект за търговска дейност по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 2  от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, представляващ метален "Павилион от PVC дограма и термопанелни плоскости за продажба блиндирани и интериорни врати" с приблизителни размери 3.80/3.90 м, без разрешение за поставяне на временен преместваем обект, въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината, издадено на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и съгласно разпоредбите на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

Обекта е разположен в гр. Бургас, к-с "Изгрев", южно от РУМ "Велека" /сграда с идентификатор 07079.501.629.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас/, попадащ в ПИ с идентификатор 07079.501.630 по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ ХIХ-630, кв. 24а, по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас /позиция № 3, съгласно помощната схема/.

На основание чл. 26 ал.1 от Административно-процесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че в  Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация" при Община Бургас, е започнато административно производство по чл.57а, ал. 3, във връзка с чл.57а, ал.1, т. 1, предложение второ и т. 2 предложение първо от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на обект: "Павилион от PVC дограма и термопанелни плоскости за продажба блиндирани и интериорни врати".

Във връзка с горното, в 7(седем)-дневен срок, имате възможност да представите становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство. В същият срок следва да се явите в Дирекция "ЦАУ Изгрев" (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая № 4, за съставяне и връчване на констативен акт и Акт за установяване на административно нарушение, като при неявяване актовете ще бъдат съставени във Ваше отсъствие.

За справка - тел. за връзка 056/863 235 - специалист БКСВЕ.

Последни новини

Съобщение до Райчо Пенев Велев

Съобщение до Тома Градев Стоянов

Съобщение за обществено обсъждане

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 345 последна промяна: 16:37:38, 06 август 2019