Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Митрополит Симеон"18

петък, 23 август 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

№94-01-22180/3/23.08.2019г.                                                                                                        

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "МИТРОПОЛИТ СИМЕОН" №18

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-41/22.07.2019г. за "СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО  НА СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.217.2.10 ПО КК НА ГР.БУРГАС В АПАРТАМЕНТ" находящ се в подпокривното пространство на жилищна сграда с идентификатор 07079.610.217.2, ПИ с идентификатор 07079.610.217 по КК на гр.Бургас, УПИ VI-1887,1888, кв.38 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас с административен адрес ул. "Митрополит Симеон" №18

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд-Бургас чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.    

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.        

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

                                     

Кр. Кръстева-Стоянова
Гл. специалист "ГАТИ"              

Последни новини

Заповед на Община Бургас

Съобщение до Димитър Николов Стоилов

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 706 последна промяна: 16:00:26, 23 август 2019