ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „СТРАХИЛ“ № 6

петък, 13 септември 2019
Публикувано от: Ангел Божинов

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "СТРАХИЛ" № 6


Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № П - 42/05.08.2019г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.313.1.27 ПО КК НА ГР. БУРГАС В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.608.313 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1232, кв. 110А по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Страхил" № 6
На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.
Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.


изготвил: К.Кръстева - Стоянова
Главен специалист "ГАТИ"

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 528 последна промяна: 11:39:35, 13 септември 2019