Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул."Антим I" №29, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Райна Княгиня" №14, ул."Райна Княгиня" №18

понеделник, 16 септември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

№94-01-11574/14/16.09.2019г.               С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в имотите на ул."Антим I" №29, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Райна Княгиня" №14, ул."Райна Княгиня" №18

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2103/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.37 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.361, 07079.610.222, 07079.610.440 и 07079.610.223 по КК на гр.Бургас и Заповед №2102/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на РУП за УПИ I в кв.37 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.361, 07079.610.222, 07079.610.440 и 07079.610.223 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ                                              изготвил: К.Кръстева - Стоянова

Главен експерт "ГАТИ"                                              Главен специалист "ГАТИ"

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 502 последна промяна: 12:13:07, 16 септември 2019