Съобщение до Иван Стоянов Стоянов и Тодор Димитров Димитров

понеделник, 16 септември 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

УЛ. "МОРСКА" №38, ЕТ.4

ГР. БУРГАС

 

ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.3, ВХ.3, ЕТ.8, АП.74

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2064/24.07.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1195 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018054 по Картата на възстановената собственост) и УПИ VII-1195, кв.13, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 256 последна промяна: 15:26:46, 16 септември 2019