Съобщение до Пламен Иванов Диков

понеделник, 16 септември 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

Община Бургас, на основание по §4, ал. 1, изр. второ и трето от ДР на ЗУТ, съобщава на: Пламен Иванов Диков с административен адрес по Л.К.: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок №42, вх. В, ет. 3, ап. 8 и настоящ адрес: с. "Кошарица", ул. Искър, вилна зона "Чолакова чешма", общ. Несебър, за изпратена ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на влязла в сила Заповед №828/01.04.2019 г. на зам. - Кмет по "СИРР" на Община Бургас за премахване на строеж: "Склад с размери 8,00м/3,00м - Обект №5 по схема", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.650.166 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ IV-106, кв. 83 по план на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, административен адрес: бул. Захари Стоянов № 66.

В 14 (четиринадесет) - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението, имате възможност да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 373 последна промяна: 15:28:57, 16 септември 2019