Съобщение до „СЕВА БЪЛГАРИЯ"ООД и „ЗИИУ ТЕХ"ООД

четвъртък, 19 септември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

ДО

"СЕВА БЪЛГАРИЯ"ООД

УЛ."ШЕЙНОВО"19, ГР. БУРГАС

ЧРЕЗ ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ РУСЕВ-ПЪЛНОМОЩНИК

 

 

ДО

"ЗИИУ ТЕХ"ООД

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ

Ж.К."КВ.ВИТОША", БУЛ."СИМЕОНОВСКО ШОСЕ"№18, ЕТ.4, АП.16

 ГР.СОФИЯ

 

 

ДО

ДОРА ХРИСТОВА АСЕНОВА

Ж.К."МЛАДОСТ-4" БЛ.452а,ВХ.2,ЕТ.4

ГР.СОФИЯ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2265/19.08.2019г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-177, кв.56 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с което се променят регулационните граници на УПИ III-177 като същите се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК на гр.Бургас, с което се обособява нов УПИ III-158 в кв.56, отреден за ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК с функционално отреждане "За складова база". Променя се устройствената зона от "Пп" в "3 /Смф1" с показатели на застрояване, както следва: Височина до 10 м, Плътност до 80%, Кинт до 2,5 и Озеленяване мин.20%. В новообразувания УПИ се запазват съществуващите сгради и предвижданията на действащия ПУП и се предвижда ново застрояване с височина до 10 м в западната част на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

 

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл.експерт в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 390 последна промяна: 10:41:06, 19 септември 2019