Съобщение до Георги Димитров за започнало административно производство

четвъртък, 19 септември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
Ж.К. МЕДЕН РУДНИК БЛ.100, ВХ.1, ЕТ.6
ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Бургас уведомява Георги Тодоров Димитров, в качеството на ползвател на част от ПИ с идентификатор 07079.654.703 по КК на град Бургас, за започнало административно производство, по реда на чл. 65 от ЗОС, за издаване на заповед за принудително изземване на част от път - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.9.120 по КК на град Бургас.

На основание, чл. 34 от АПК, в срок от 7 дни от датата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления на сградата на Община Бургас и публикуването му на официалната интернет страница на Общината, на заинтересованите лица се предоставя възможност да се запознаят с документите по административната преписка, да изразят становище по събраните доказателства, както и да правят писмени искания и възражения, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 2, стая № 201 -  П. Буйнова - началник-отдел "Поземлени отношения" и Ив. Маринска - старши специалист отдел "Поземлени отношения".

Съобщението се смята за връчено на Георги Тодоров Димитров след изтичане на 7-дневен срок, считано от датата на поставянето му на таблото за обявления и публикуването му на интернет страницата на Община Бургас. 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 405 последна промяна: 11:48:12, 19 септември 2019