СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.227.1, УПИ VI - 7499, КВ. 47, ПО ПЛАНА НА Ж. К. „ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР. БУРГАС, „УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА" №104

петък, 20 септември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.227.1, УПИ VI - 7499, КВ. 47, ПО ПЛАНА НА Ж. К. "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР. БУРГАС, "УЛ. "ФЕРДИНАНДОВА" №104

Изх. № 94-01-26079/6/20.09.2019г.   

Дирекция"ЦАУ"Приморие", Община Бургас

 

Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-52/28.08.2019г. за обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.227.1.18 В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА", находящ се в: ПИ  с идентификатор 07079.614.227, УПИ VI - 7499, кв. 47, по плана на ж. к. "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес: ул. "Фердинандова" № 104.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде  обжалвано пред Дирекцията за национален и стр. контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Гл.специалист-Ив.Дойчева 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 488 последна промяна: 11:36:53, 20 септември 2019