Съобщение до Онник Таракчиян за съставен констативен протокол

сряда, 02 октомври 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До: г-н Онник Таракчиян с адрес: ул. Ген. Йосиф Гурко 6, гр. София. П.к. 1350
Административна преписка №94-01-41249/2018 г. на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас уведомява на основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), че е издадена на основание чл.73, ал.3 от Закона за културното наследство Заповед №1359/27.05.2019 г. на кмета на Община Бургас,  с която установените собственици на сградата - НКЦ "Жилищна сграда, ул. "Н. Вапцаров" № 6а", находяща се в УПИ VI-2155, кв. 31, по плана на ЦГЧ гр. Бургас /в бивш поземлен имот с пл. №6876 в бивш кв. 21/, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.610.259 по КККР на гр. Бургас, за която е извършен оглед на място и по документи от специално назначена комисия на основание чл. 73, ал. 1 от ЗКН със Заповед № 878/05.04.2019 год. на Кмета на Община Бургас, и е съставен констативен протокол №П-115/18.04.2019 г. Със Заповед №1359/27.05.2019 г. на кмета на Община Бургас собствениците са задължени да предприемат следните действия:

1. В срок от 14 дни от връчване на настоящата заповед, след изготвено архитектурно и фотозаснемане с детайли, да премахнат застрашеният от разрушаване балкон към ул. "Д-р Нидер" по указания от инженер-конструктор. Парапетът от ковано желязо да се съхрани с цел връщане на място при реконструкцията на балкона. В срок до 31.05.2019 г. да внесат в Община Бургас изготвено архитектурно и фотозаснемане на уличния балкон.

2. В срок до 31.08.2019 г. да изготвят пълно архитектурно и фотозаснемане на НКЦ: сградата, оградата, портите - с детайли, допълващо застрояване, висока растителност, двор. Да се отразят периодите на строителни намеси по сградата и в нейния имот; да възложат обследване на строежа по реда на чл. 176в от Закон за устройство на територията.

3. В срок до 31.12.2019 г. да внесат в министерство на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) изготвен от правоспособно лице вписано в регистъра  по чл. 165 от ЗКН проект за консервация, реставрация и адаптация на  недвижимата културна ценност и цветно решение, които да отговарят на изискванията на глава 23 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. С проекта да се предвиди премахване на пристроените тераси от изток и от север на двата етажа. Проектът да включва вертикална планировка.

4. В срок до 01.06.2020 г. да внесат в Община Бургас съгласуваната с МК проектна документация и извършеното обследване на строежа по реда на чл. 176в от Закон за устройство на територията, за одобряване и издаване на разрешение за строеж.

5. В срок от един месец от датата на влизане в сила на разрешението за строеж да започнат дейностите по консервация, реставрация и адаптация на  недвижимата културна ценност.Със съдържанието на констативен протокол №П-115/18.04.2019 г. на община Бургас и Заповед №1359/27.05.2019 г. заинтересованите лица могат да се запознаят в стая №22 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Община Бургас (ул. "Конт Андрованти" №1).

 Заповедта подлежи на обжалване в 3-дневен срок от датата на съобщаването й чрез Община Бургас пред Административен съд Бургас в частта й, с която е допуснато предварително изпълнение и в 14-дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд Бургас в останалата част.

Съгласно чл. 73, ал. 3 от ЗКН обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

ПОСТАВИЛ СЪОБЩЕНИЕТО:
ИНЖ. АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
Главен експерт КСВЕ, отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация"
Община Бургас

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 551 последна промяна: 09:14:00, 02 октомври 2019