СЪОБЩЕНИЕ ДО САБРИ ЕРГЕН

понеделник, 07 октомври 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

САБРИ ЕРГЕН

УПРАВИТЕЛ НА "АЛЕКСАНДЪР АНТОНИЙ" ООД 

С. ПОЛЯНОВО 8544,

 МЕСТНОСТ "МАРКОВСКА ВОДЕНИЦА" №1

ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА АЙТОС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2059/24.07.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1193 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018242 по Картата на възстановената собственост) и УПИ VI-1193, кв.13, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       07.10.2019г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 284 последна промяна: 12:20:24, 07 октомври 2019