Съобщение за издаден Констативен акт №П-20/26.08.2019 г.

четвъртък, 10 октомври 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-20/26.08.2019г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.  

 

 

       Община Бургас, съобщава на наследници на Тодор Георгиев Велков -   Диана Атанасова Велкова, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7; Стела Тодорова Георгиева, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7 и Венелина Тодорова Георгиева, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията е съставен Констативен акт №П-20/26.08.2019г. за строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: "Бистро на две нива "Феникс" с прилежащи към него тоалетна и склад" , находящ се в землището на кв. Крайморие,  гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07079.10.378 по КККР на гр. Бургас, който е основание за започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж.

        Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

        Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие"  в 7 (седем) дневен срок считан от датата на съобщаване.

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас

Главен специалист БКСВЕ - М. Димитрова

 

Последни новини

Съобщение до Димо Иванов Вълков

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 249 последна промяна: 13:46:02, 10 октомври 2019