Съобщение до Тихомир Христов Тотев

сряда, 16 октомври 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

ТИХОМИР ХРИСТОВ ТОТЕВ

Ж.К БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.62

ВХ.5, ЕТ.4, АП.7

ГРАД БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с подадено заявление с вх. № 94-01-37848/04.11.2016 г. в Община Бургас е издадено Решение №2318/21.08.2019г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ назначена със Заповед № 2385/08.09.2016г. с което е определена пазарна стойност на имот, представляващ земеделска земя с пл.№5020430  по КВС, землище на с. Маринка, с площ 2 040 кв.м.  в размер на 16 320 (шестнадесет хиляди триста и двадесет) лева и на отреденият  за него  съгласно одобрен с Решение №11-10/26.06.2012г. на Общински съвет - Бургас Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на с. Маринка урегулиран поземлен имот VI-5010430 в кв.40 по плана на село Маринка, с площ 1 675 кв.м в устройствена зона "Смф", отреден "за смесено предназначение"  при граници: УПИ V-5010439, IV-5010477, VII-5010478 и улица, идентичен на ПИ с идентификатор 47202.501.1216 по КККР на с. Маринка, с площ 1 675 кв.м, при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.1215, 47202.501.1539, 47202.501.1217 и 47202.501.1381 по КККР на село Маринка в размер на 100 560  (сто хиляди петстотин и шестдесет ) лева.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                                                 16.10.2019 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 528 последна промяна: 11:57:58, 16 октомври 2019