Съобщение до Живко Георгиев Иванов

сряда, 16 октомври 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ №16

ГРАД БУРГАС

 

 

Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на въздушен електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 Кv от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас", по одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ със Заповед № РД-02-15-66/17.07.2017г. на Зам.-Министър на МРРБ се установи, че трасето на въздушният електропровод ще преминава през ПИ с идентификатор 07332.24.18 по КККР на гр. Българово, съответстващ на имот с пл.№024018 по Картата на възстановената собственост на местност "Мармара", землище на гр. Българово.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където сте записани като собственици на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" № 26, ет. 4, стая 410  копие на документа с който се легитимирате като собственици на имот с пл.№024018, местност "Мармара", землище на гр. Българово и уведомление за банкова сметка, по която да бъде преведено обезщетението.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

 

                                                                             

 

                                                                                     16.10.2019 г.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 363 последна промяна: 13:06:38, 16 октомври 2019