Съобщение до Кирилка Панайотова Митева

четвъртък, 17 октомври 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

КИРИЛКА ПАНАЙОТОВА МИТЕВА

УЛ. "КЪРПИКОЖУХ" №2

ГР. СОФИЯ

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2322/21.08.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.12.638 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №020003 по Картата на възстановената собственост) и УПИ XIII-638, кв.1б, землище кв. Ветрен, местност "Машатлъка".

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       17.10.2019г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 370 последна промяна: 10:47:01, 17 октомври 2019