На вниманието на Радостин Тодоров Тодоров

понеделник, 21 октомври 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

 

РАДОСТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

КВ. БАНЕВО, УЛ."КАМЧИЯ" №14

ГР. БУРГАС

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева, с искане за одобряване на проекта за изменение на ПНИ на с.о. "Острица" 2, землище кв. Банево, гр. Бургас, в обхвата на НПИ №502.189 по ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас и становище вх.94-01-10204/6/08.05.2019г. от Димитър Райков Вълчев.

Към заявление вх.№94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева е приложен нотариален акт №46, д. 8736/1994г. на нотариус при БРС, с който Димитър Бойчев Добрев и Незабравка Василева Бойчева са придобили право на собственост върху имот пл.№304 по предходния кадастрален план на в.з. "Сиври баир", землище с. Банево от 1976г., попадащ върху част от новообразуван поземлен имот №502.189 по ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево. НПИ №502.189 с площ 5968 кв.м. по ПНИ в регистъра е записан на н-ци на Райко Тодоров Вълчев и съответства на ПИ с идентификатор 07079.707.1178 по КК на кв. Банево, гр. Бургас.

Постъпилото искане, ведно с проекта за изменение на ПНИ на с.о." Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 28.02.2019., като решението на комисията е обективирано в Протокол №2/28.02.2019г. т.7 от дневния ред.

След обявяване на решението на комисията, обективирано в протокол №2/28.02.2019г. т.7 от дневния ред в Община Бургас е постъпило становище вх.№94-01-204/6/08.05.2019г. от Димитър Райков Вълчев, наследник на Райко Тодоров Вълчев.

Заявление вх.№94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева и становище вх.94-01-10204/6/08.05.2019г. от Димитър Райков Вълчев са разгледани на заседание на по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 17.06.2019г. Решението на комисията е обективирано в Протокол №3/17.06.2019г. т.2 от дневния ред.

С проекта за изменение на ПНИ. може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране"

 тел: 056/907 289

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 355 последна промяна: 10:37:19, 21 октомври 2019