Съобщение за издадена Заповед № 2743 от 20.09.2019 год.

сряда, 23 октомври 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

Съобщение за издадена Заповед   № 2743  от  20.09.2019год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас, с която е  одобрен  ПУП - ПРЗ за УПИ VII - 731, кв.44 по плана на на кв.Сарафово, гр. Бургас.

 

Публикувано на : сряда,  23 октомври 2019 год.

Валидно :  сряда, 6 ноември 2019 год.                             

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

ДО

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА УЗУНОВА

УЛ."КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 29, ЕТ.2, АП.3

ГР.БУРГАС

 

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед   № 2743  от  20.09.2019год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен  ПУП - ПРЗ за УПИ VII - 731, кв.44 по плана на на кв.Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.730 по КК на гр.Бургас, с което се променя устройствената зона от ниско жилищно застрояване Жм в застрояване със средна височина Жс, УПИ се отрежда за ПИ с идентификатор 07079.820.730 и в него се предвижда ново свободно застрояване, състоящо се от две застройки на отстояние от 12,00 м. една от друга с височина частично на 10,00м и 12,00м. 

Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедта  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

       Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

                                                                   

 

 Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

 Гл.експерт: арх.Ивелина Дафова

 

 Изготвил: Ст.Янева-гл.спец."ГАТИ"

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 371 последна промяна: 10:52:17, 23 октомври 2019