Община Бургас съобщава за съставен Констативен протокол №З-152/12.08.2019г.

четвъртък, 31 октомври 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас съобщава  Констативен протокол №З-152/12.08.2019г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.4 от Закона за устройство на територията

 

Община Бургас, съобщава на Анна Филкова Стоева, с адрес: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №45, вх.2, ет.5, че е съставен констативен протокол № З-152/12.08.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за строеж: "Стоманобетонна козирка и метална конструкция - тип конзолна козирка, закрепена към стоманобетонова козирка над партерният етаж на западната фасада на вход "Б" на жилищна сграда, част от строеж "Сграда с идентификатор 07079.619.30.1 по КК на гр. Бургас", находящ се на административен адрес: бул. "Стефан Стамболов" № 45, гр. Бургас".

Със съдържанието на протокола, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Зора" (ж.к."Лазур", ул. "Перущица" №67), ет.2, стая №220 от 8:30ч. - 12:30ч.   

Възражения по констативния протокол могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Зора"  в 3 (три) дневен срок считан от датата на съобщаване.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Главен специалист БКСВЕ - Ц. Атанасов 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 432 последна промяна: 15:44:05, 31 октомври 2019