До Кливия Чапарова и Яни Бургазлиев

понеделник, 09 декември 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

КЛИВИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАПАРОВА

УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" №20 А

ГРАД ПОМОРИЕ

 

ДО

ЯНИ ГЕОРГИЕВ БУРГАЗЛИЕВ

КВ. "СВОБОДА" БЛОК 1 Б

ВХ.3, ЕТ.3

ГРАД ПОМОРИЕ

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. № 70-00-1531/02.03.2018г. в Община Бургас от "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, относно учредяване право на прокарване за електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 Кv от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас" - Лот 3, по одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ със Заповед № РД-02-15-66/17.07.2017г. на МРРБ, се установи, че трасето на електропровода преминава през имот 078035 по плана на местност "Ташлъците", землище гр. Българово, съответстващ на ПИ с идентификатор 07332.78.35 по Кадастрална карта.

За да се установи собствеността на имотите е извършена служебна справка в регистрите на КК, където  сте записана като собственици на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 4, стая 410, копие на документите с които се легитимирате като собственик на цитирания имот.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

                                                                                    

 

 

                                                                                               09.12.2019 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 555 последна промяна: 11:16:06, 09 декември 2019