Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов

вторник, 10 декември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ

ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА

Ж.К. СУХАТА РЕКА №18, ВХ.Д, ЕТ.9, АП.40

ГР. СОФИЯ                                                                        

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ

Ж.К.СУХАТА РЕКА  № 44А, ВХ.А, ЕТ.3, АП.5

ГР. СОФИЯ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          С настоящото Ви уведомяваме следното:

          На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-01-34232/5/13.09.2019г. от Красимира Димитрова Кисьова, наследник на Кирил Петков Кисьов, ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ от комисията по §4к, ал.12, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1072 и №167.1071 по ПНИ с.о."Каптажа", с. Изворище.

Към заявлението са представени нотариален акт №172, дело №2360/2001г. на СВ - гр. Бургас, проект за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище и удостоверение за наследници на Кирил Петков Кисьов.

С нотариален акт №172, дело №2360/2001г. на СВ - гр. Бургас, Кирил Петков Кисьов е закупил от Яни Тодоров Дюлгеров и Дина Митева Дюлгерова имот пл.№324 ( парцел XXVIII-324, кв. 21) с площ 1 000 кв.м., находящ се в местност "Каптажа", землище с. Изворище.

Имотът, описан в нотариалния акт отговаря на парцел XXVIII-324, кв. 2 по предходния кадастрален и регулационен план /КРП/ на м."Каптажа", землище с. Изворище от 1990г.

Парцел XXVIII-324, кв. 2 по предходния КРП на м."Каптажа", землище с. Изворище от 1990г. попада върху ползвателски имот №324 с площ 984 кв.м. по помощен план /ПП/ към ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище.

Ползвателски имот №324 по ПП към ПНИ попада върху НПИ№167.1071 с площ  616 кв.м., НПИ №167.1072 с площ 308 кв.м. и върху част от НПИ №167.5018 /улица/ с площ 3 606 кв.м.  В регистъра към ПНИ НПИ №167.1071 е записан на наследници на Стамат Костов Михов, НПИ №167.1072 е записан на н-ци на Атанас Драгнев Колев, а НПИ №167.5018 е записан на кметство с. Изворище.

НПИ №167.1072 и частта от НПИ №167.5018, попадаща върху ползвателски имот №324 по ПП към ПНИ, попадат върху бивша нива №967.33 по ПП към ПНИ, цялата с площ 2 000 кв.м., а НПИ №167.1071 по ПНИ попада върху бивша нива №967.26, цялата с площ 18 000 кв.м. по ПП към ПНИ. В таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците в с. Изворище, м-ст Каптажа на бивша нива №33 е записана на "н-ци на Атанас Драгнев Колев", а бивша нива №26 е записана на "н-ци на Стамат Костов Михов".

Имотът, описан в нотариален акт №172, дело №2360/2001г. на СВ - гр. Бургас, не е отразен в ПНИ с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас.

С предложения проект за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, се нанася НПИ №167.324 (съответстващ на имот пл.№324 по ПП към ПНИ, собственост на Кирил Петков Кисьов, съгласно цитирания по-горе н.а.), като се заличават НПИ №167.1072 с площ 308 кв.м. и НПИ №167.1071 с площ 616 кв.м. Променя се площта на НПИ №167.5018 / улица/.  НПИ №167.324 е с площ 984 кв.м.

-   НПИ №167. 324 с площ 984 кв.м. в регистъра към ПНИ се записва на н-ци на Кирил Петков Кисьов, съгласно нотариален акт №172, дело №2360/2001г. на СВ - гр. Бургас.

-   НПИ №167.5018 /улица/  променя площта си на 3 541 кв.м.

Заявление вх.№94-01-34232/5/13.09.2019г. от Красимира Димитрова Кисьова е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 02.10.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №4/02.10.2019г. т.5 от дневния ред.

            Комисията е приела предложеното от заявителката изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №167.1071, №167.1072 и №167.5018 /улица/

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - мл.експерт в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 527 последна промяна: 12:18:17, 10 декември 2019