Съобщение за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.663.716 и 07079.663.62 по КК на гр.Бургас

вторник, 14 януари 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До ЕКОТЕРМИКА ЕАД

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.663.63 и сгради с идентификатори 07079.663.63.1, 07079.663.63.2, 07079.663.63.3, 07079.663.63.4 и 07079.663.63.5 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.663.716 и 07079.663.62 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 17,15ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Тел. за справка:056/907299.
Гл.специалист: Ст.Колева 

Последни новини

Съобщение до Марийка Христова Зотева

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 234 последна промяна: 11:56:44, 14 януари 2020