Съобщение до Димо Иванов Вълков

четвъртък, 16 януари 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-24/28.10.2019г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.

 

Община Бургас, съобщава на Димо Иванов Вълков, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията е съставен Констативен акт №П-24/28.10.2019г. за строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: "Дървен навес с площ 16.00 кв. м. и с височина 2.40 м., бетонова плоча под навеса с площ 16.00 кв. м. и дебелина 0.15 м. и непокрита дървена конструкция с площ 12.00 кв. м. и височина 2.40 м., изградени към североизточната фасада на сграда с идентификатор 07079.618.87.1 по КК на гр. Бургас", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.87 по КК на гр. Бургас, УПИ VІІІ-2285, кв.22 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,  с административен адрес: ул. " Морска" №5, гр. Бургас, който е основание за започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж.

Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие" в 7 (седем) дневен срок считан от датата на съобщаване.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 215 последна промяна: 11:49:49, 16 януари 2020