Съобщение до „НОВИ ЕКО ТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРИЯ"ЕООД-ГР.НЕСЕБЪР за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

петък, 17 януари 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

70-00-9487/17.01.2020

ДО
"НОВИ ЕКО ТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРИЯ"ЕООД
ГР.НЕСЕБЪР, Ж.К. КВ.ЧЕРНО МОРЕ 3, БЛ.117б, АП.11

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2534, в кв.28 по ПУП-ПУР за "Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на регулационните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 13/СМФ и 7/ОЗ, по одобрения ОУП на гр. Бургас", ПИ с идентификатор 07079.2.2534 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907 286.

                       

Гл. специалист:........................
                        /И.Петракиева/

Последни новини

Съобщение до Марийка Христова Зотева

Съобщение на Община Бургас

Съобщение до Руска Костова Косева

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 221 последна промяна: 10:22:26, 17 януари 2020