СЪОБЩЕНИЕ ДО „ЗОЛЕКС“ ЕООД

вторник, 21 януари 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО "ЗОЛЕКС" ЕООД С УПРАВИТЕЛ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЗУЛЯ

изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII-595  в кв.52 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.810  по КК на гр.Бургас

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

"ЗОЛЕКС" ЕООД

УПРАВИТЕЛ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЗУЛЯ

КВ."САРАФОВО", УЛ."БРАЦИГОВО"  № 4

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII-595  в кв.52 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.810  по КК на гр.Бургас за промяна на устройствената зона и установяване за УПИ на устройствена зона Жс, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП, предвиждане запазване на съществуващата сграда в УПИ и ново застрояване в западната част на имота към дъно на УПИ, частично с височина на 9м. и 12м.в условията на комплексно застрояване в УПИ на две застроителни петна свързани със застройка на етаж на нормативни отстояния до регулационни граници и между застройките в УПИ и до сгради в съседни УПИ, като за ново предвиденото застрояване в УПИ VII се спазят изискванията на чл.32 от ЗУТ, като се осигурят равностойни условия за застрояване в съседни УПИ, през дъно на УПИ€

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен

срок.

 

                                                                                     Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

                                                                                     Главен експерт:  ...................................

                                                                                                            /арх. Ивелина Дафова/

 

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 181 последна промяна: 12:27:32, 21 януари 2020