Съобщение до Атанаска Иванова Атанасова

вторник, 21 януари 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

АТАНАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.50, ЕТ.9, АП.66

ГР. БУРГАС                                                                                                

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. № 70-00-1531/02.03.2018г. в Община Бургас от "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, относно учредяване право на прокарване за електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 кV от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас" - Лот 3, по одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ със Заповед № РД-02-15-66/17.07.2017г. на МРРБ, се установи, че трасето на електропровода преминава през част от имот №021013 по плана на местност "Мармара", землище гр. Българово, съответстващ на ПИ с идентификатор 07332.21.13 по Кадастрална карта.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където като собственик на цитирания по - горе имот е записан Георги Стойков Иванов.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 4, стая 410, удостоверение за банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.                                                                                              

 

 

                                                                                                                      21.01.2020г.

 

 

Последни новини

Съобщение до Марийка Христова Зотева

Съобщение на Община Бургас

Съобщение до Руска Костова Косева

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 167 последна промяна: 16:23:24, 21 януари 2020