Съобщение на Община Бургас

вторник, 21 януари 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

ДИАНА АНГЕЛОВА ЕНЕВА

Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.67, ВХ.6, ЕТ.2, АП.105

ГР. БУРГАС

 

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА БЕЛИЧЕВА

Ж.К. "ЗОРНИЦА", БЛ. 17, ВХ.4, ЕТ.2, АП.3

ГР. БУРГАС

 

ОЛГА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

Ж.К. "ЗОРНИЦА", БЛ.55, ВХ.1, ЕТ.10, АП.3

ГР. БУРГАС

 

АНГЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

Ж.К. "ЗОРНИЦА", БЛ.43, ЕТ.9, АП.54

ГР. БУРГАС                                                                                                

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. № 70-00-1531/02.03.2018г. в Община Бургас от "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, относно учредяване право на прокарване за електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 кV от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас" - Лот 3, по одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ със Заповед № РД-02-15-66/17.07.2017г. на МРРБ, се установи, че трасето на електропровода преминава през част от имот №072008 по плана на местност "Рапаня", землище гр. Българово, съответстващ на ПИ с идентификатор 07332.72.8 по Кадастрална карта.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където като собственик на цитирания по - горе имот е записан Васил Ангелов Беличев.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 4, стая 410, удостоверение за банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.                                                                                               

 

 

                                                                                                                      21.01.2020г.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 228 последна промяна: 16:24:19, 21 януари 2020