СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.602.194, 07079.602.197 И 07079.602.198 ПО КККР НА ГР.БУРГАС

петък, 13 март 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ
С ИДЕНТИФИКАТОРИ
07079.602.194, 07079.602.197 И 07079.602.198
ПО КККР НА ГР.БУРГАС
БЛОК №83, БЛОК №84 И БЛОК №85
КВ.15 ПО ПЛАНА НА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАСУведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-194, УПИ V-197, УПИ XVIII-198 , кв..15 по плана на ж.к."Славейков", грБургас, ПИ с идентификатори 07079.602.194, 07079.602.197 и 07079.602.198 по КККР на гр.Бургас,с което трите УПИ се обединяват в един общ УПИ IV-194,197,198 в кв.15 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас при запазвнане на отреждането на имота "За жилищни нужди" и показателите и характера на застрояване.
Проектът е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл.специалист в Дирекция УТ
Община Бургас

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 285 последна промяна: 15:58:07, 13 март 2020