Съобщение до Димитър Пишев

петък, 20 март 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПИШЕВ

КВ."САРАФОВО", УЛ."БАБА ТОНКА" №47

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХIII-38, кв.19 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.146 по КК на гр.Бургас, като за УПИ ХIII се установи устройствена зона Жс, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП и се предвиди нова свободностояща застройка със средна височина до 12м., на нормативни отстояния от регулационни граници и до съществуващи сгради, включително през дъно и улица.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

Последни новини

Съобщение до Женя Цонкова

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 392 последна промяна: 15:53:29, 20 март 2020