Съобщения за одобрени проекти за ПУП-ПП

сряда, 01 април 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.29 от 27.03.2020г. са обнародвани:

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №6-41/28.01.2020г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

-Съобщение, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за улица с о. т. 87 - 168 - 169 и улица с о. т. 151 - 152 - 153 - 154 - 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг - Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг - Запад, гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 342 последна промяна: 11:03:49, 03 април 2020