Съобщение до Никола Иванов, Зафирка Тонева, Пенка Раева, Симеон Терзиев за одобрена оценка на недвижим имот находящ се в землище кв.Меден Рудник

сряда, 20 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

НИКОЛА ПЕТРОВ ИВАНОВ, УЛ. ВЪСТАНИЧЕСКА 58, ГР. БУРГАС

 ЗАФИРКА СТОЯНОВА ТОНЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 24, ЕТ. 5, АП. 5, ГР. ВАРНА

 ПЕНКА СТОЯНОВА РАЕВА, УЛ. ИВАН ШИШМАН 7, ЕТ. 4, ГР. БУРГАС

 СИМЕОН КОСТОВ ТЕРЗИЕВ, УЛ. ВЪСТАНИЧЕСКА 47, ГР. БУРГАС

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед № 821/01.04.2020г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 101/1101 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.654.347 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 1101 кв. метра, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл.№347, находящ се в кадастрален район 117 по плана на м. "Брястите", землище кв. Меден Рудник.

Част от НПИ №117.347, в размер на 40 кв. метра попада върху бивша нива №121, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Анастасия Петрова Колева, 547 кв. метра попадат върху бивша нива №122-на наследници на Минко Иванов Димитров, а 514 кв. метра попадат върху бивша нива №123- на наследници на Киряка Ангелова Илчева.

В качеството Ви на заинтерсована страна, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222-И. Маринска.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 132 последна промяна: 10:40:34, 20 май 2020