Съобщения за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес

сряда, 20 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

             Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Валерий Петрович Телушкин, Марина Степановна Телушкина и Валерий Валериевич Телушкин, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 505/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 82, ет. 20, ап. 2.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 505/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Албена Георгиева Димитрова и Константин Димитров Димитров, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 506/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови", бл. 46, вх. 9, ет. 4.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 506/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Наско Русков Крайчев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 507/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, кв. "Победа", ул. "Мадара" № 17.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицето следва да подмени личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 507/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Алексей Анетов Славков, Емили Пламенова Славкова и Анна-Мария Алексиева Славкова, чрез Алексей Анетов Славков и Емили Пламенова Славкова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 508/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Св. Климент Охридски"  № 38, ет. 2, ап. 8.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Екземпляр от Заповед № 508/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Станка Георгиева Добрева и Стоянка Станкова Добрева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 509/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: с. Маринка, община Бургас, ул. "Марица" № 6.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 509/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                               

 

 

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Виктория Красимирова Викторова и Александър Детелинов Маринов, чрез Виктория Красимирова Викторова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 510/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Георги Сава Раковски" № 25, ет. 2, ап. 6.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Екземпляр от Заповед № 510/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зоя Ненкова Йорданова и Емине Мехмед Делиамед, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 511/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Мургаш" № 7.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 511/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ивелина Великова Лазарова и Тодор Николов Лазаров, чрез Ивелина Великова Лазарова и Никола Тодоров Лазаров, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 512/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков", бл. 50, ет. 14, ап. 100.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 512/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Татяна Христова Георгиева и Христо Мариянов Костадинов и Божидар Мариянов Костадинов, чрез Татяна Христова Георгиева и Мариян Недков Костадинов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 513/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, кв. Акациите, ул. "Лебед" № 8.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 513/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Димче Миладиноски, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 514/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Батак" № 46, ет. 1, ап. 1.

             Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицето следва да подмени личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 514/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

 

                                                

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Мирослав Димитров Манчев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 517/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, к/с "Славейков", бл. 20, вх. 4, ет. 5, ап. 14.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

 Екземпляр от Заповед № 517/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

                Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Никола Георгиев Хльостаров и Анка Тодорова Хльостарова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 518/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, кв. "Работнически жилища", бл. 2, вх. 3.

                Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 518/24.02.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получена от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4. 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 401 последна промяна: 14:13:47, 04 юни 2020