Процедура за принудително отчуждаване, по реда на чл.21, ал.1 от ЗОС, на части от имоти, собственост на физически лица

четвъртък, 21 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място /в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ ХШ-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ Х-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ ХИ-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, одобрен с Решение № 3-20/27.11.2019г. на Общински съвет-Бургас и с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически лица - частна собственост, както следва:

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Съобщение до „НЕС ДООРС БГ“ ООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 692 последна промяна: 11:45:09, 21 май 2020