Съобщение до Делян Делев, Юлия Симеонова, Асен Киров, Асен Киров, Румяна Бояджиева за одобрен проект на ПУП-ПРЗ

четвъртък, 21 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
ДЕЛЯН КОЛЕВ ДЕЛЕВ
Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.122, ЕТ.1
ГР.БУРГАС

ДО
ЮЛИЯ РАДЕВА СИМЕОНОВА
УЛ."МАЙОР Ю.ГАГАРИН" 40, ВХ."А",ЕТ.1,АП.1
ГР.СОФИЯ

ДО
АСЕН ГЕОРГИЕВ КИРОВ
УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№:7
ГР.БУРГАС

ДО
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА
УЛ."МАКЕДОНИЯ" №46, ЕТ.3, АП.6
ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №758/23.03.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, с който , в условията на чл.16 от ЗУТ, се обособява УПИ I-2160 с функционално отреждане "За спорт, атракции и допълващи функции" в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас , с показатели на застрояване, както следва: Височина до 15 м, Плътност до 60%, Кинт 3 , Озеленяване мин.30% и паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл.специалист в Дирекция УТ
Община Бургас

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 438 последна промяна: 16:46:56, 21 май 2020