Съобщение до Григор Елефтеридис, Петър Димитров, Мария Тотева, Илия Кортезов, Стефан Петров, "УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ООД и "КОРБЕТОН БЪЛГАРИЯ" ООД за одобрен проект на ПУП-ПРЗ

четвъртък, 21 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
ГРИГОР ХАРАЛАМБОС ЕЛЕФТЕРИДИС
УЛ. "ПЕРУЩИЦА" № 19, ГР. БУРГАС

ДО
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
УЛ. ГЕОРГИ БАЕВ № 25, ЕТ. 1, ГР.БУРГАС

ДО
МАРИЯ РАДЕВА ТОТЕВА
УЛ."КАРЛОВО"10, ЕТ.4, ГР.БУРГАС

ДО
ИЛИЯ ИВАНОВ КОРТЕЗОВ
К-С "ИЗГРЕВ", БЛ. 34, ВХ. 7, ЕТ. 2 ,ГР. БУРГАС

ДО
СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
Ж.К."ЗОРНИЦА" БЛ.72, ЕТ.1, АП.4, ГР.БУРГАС


ДО
"УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ООД
БУЛ."ФЕРДИНАНД" № 6, ВХ. 2, ЕТ. 6, АП. 18 ,ГР. РУСЕ

ДО
"КОРБЕТОН БЪЛГАРИЯ" ООД
УЛ. "ДОНДУКОВ КОРСАКОВ"19
БЛОК "ВУЛКАН", СЕКЦИЯ "Б", ЕТ.2, АП.2, ГР.РУСЕ

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №759/23.03.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас в границите на кв.68 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който в условията на чл.17 от ЗУТ, се обособява УПИ III с функционално отреждане "За образование", с показатели на застрояване за устройствена зона "16/Смф", както следва: Височина до 21 м /7ет./, Плътност до 60%, Кинт до 4.0 и Озеленяване мин.20%.
Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.


МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл.специалист в Дирекция УТ
Община Бургас

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 445 последна промяна: 16:49:09, 21 май 2020