Съобщение за издадена Заповед №480/19.02.2020г.

петък, 22 май 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

Съобщение  за издадена Заповед №480/19.02.2020г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община гр.Бургас  за  одобряване изменение на   ПУП- ПРЗ за УПИ  II-113 в кв.11 по плана на с. Димчево, общ. Бургас.

 

           

ДО

Марийка Маринова Стаматова и Маргарита Кръстева Димитрова, собственици в ПИ с идентификатор 21141.50.1.114 по КК на с. Димчево

 

 

 

Изх. № 48-00-35/14/ 22.02.2020г.      

                      

                Уведомяваме Ви , че със Заповед №480/19.02.2020г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община гр. Бургас е одобрено  изменение  на ПУП- ПРЗ за УПИ II-113 в кв.11 по плана на с. Димчево, Община Бургас.

                  Заповедта е изложена  в ст. 203 на ЦАУ "Зора" , всеки   ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

                  На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  можете да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото

съобщение до Административен съд - гр. Бургас , чрез ЦАУ "Зора"

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

                                

 

Справка на тел. 056/83-76-19                                                 Миланка Терзиева

                                                                                                        Главен специалист

 

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 404 последна промяна: 12:34:38, 22 май 2020