Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Софроний" №23, ул. „Софроний" №27, бул. „Демокрация" №12

сряда, 27 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ИЗХ. № 94-01-37402/9/27.05.2020Г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-244 и УПИ VI-243 в кв. 24 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.609.244 и 07079.609.243 по КК на гр. Бургас.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 056/843580

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "УПА"

ИЗГОТВИЛ: КР. КРЪСТЕВА-СТОЯНОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "УПА"

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 208 последна промяна: 09:02:07, 27 май 2020