СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72 ГР.БУРГАС

сряда, 27 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Изх.№ 70-00-3939/27.05.2020г.

Дирекция "ЦАУ "Приморие" ,Община Бургас 

ДО
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ
НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72
ГР.БУРГАС

               

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №597/05.03.2020г. и Заповед №598/05.03.2020г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV, кв.51а по плана на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, ПИ с идентификатор   07079.614.249 по КК на гр. Бургас и РУП за УПИ III, IV, V в кв.51а по плана на ж.к. "Възраждане"     

Същият е изложен в стая №5 на Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Тел. за справка:84 35 80.

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт
"Устройствено   планиране и архитектура"

Изготвил:
Сл.Костадинова
Гл. специалист

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 231 последна промяна: 09:39:22, 27 май 2020