Съобщение до Хараламби Шомилов, Хараламби Поптрайков, Мария Иванова и "Сортови семена-Бургас"ООД Венко Гюзелев за издадена заповед, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за местност "Мадика"

сряда, 27 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
ХАРАЛАМБИ ЛАЗАРОВ ШОМИЛОВ
Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.107, ЕТ.2, АП.5
ГР.БУРГАС

ДО
ХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПОПТРАЙКОВ
КВ."ЧАЙКА" №69"А", ЕТ.1, АП.1
ГР.НЕСЕБЪР

ДО
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
УЛ."ЦАР СИМЕОН"53
ГР.БУРГАС

ДО
"СОРТОВИ СЕМЕНА-БУРГАС"ООД
ВЕНКО ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ                  
УЛ."ЦАР СИМЕОН" №131, ВХ."Г"
ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1209/22.05.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КК на гр. Бургас, находящ се в бивш масив 141, бивша местност "Мадика", землище на гр.Бургас, с който имотът се урегулира при условията на чл.16 от ЗУТ, като се обособяват четири броя УПИ: УПИ I-2589, УПИ II-2590 , УПИ III-2591 и УПИ IV-2592, в устройствена зона "Пп",съгласно ОУП на гр. Бургас, с функционално отреждане "За обществено и делово обслужване, производствени, търговски , допълващи и складови дейности и трафопост", с предвидено свободно застрояване в УПИ , с показатели за застрояване, както следва: Плътност - 60%, Кинт - 3, Височина до 15м , Озеленяване -  минимум 30% и паркиране в границите на УПИ.

Заповедта и документацията към нея са изложени в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр. Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл.специалист в Дирекция УТ
Община Бургас

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 276 последна промяна: 11:21:06, 27 май 2020