Съобщение за разрешения да се изработи проект за ПУП-ПРЗ

петък, 29 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №1132/18.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.604.61, 07079.604.177 и 07079.604.178 по КК на гр.Бургас в кв.53 по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1199/22.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и чл.134 от ЗУТ, по реда на чл.135, ал.5 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-133 в кв.3а по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, с цел включване на УПИ към улична регулация за реализиране на крайуличен паркинг.

 

- Със Заповед №1210/22.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-5010116 в кв.14 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.116 по КК на с.Маринка.

 

- Със Заповед №1211/22.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-37, ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 21, местност "Неравното" (бивша "Кабата", землище кв.Ветрн по недействаща КВС)

 

- Със Заповед №1212/22.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8, II-8 и III-8, ПИ с идентификатори 07079.3.2058, 07079.3.2059 и 07079.3.2060 по КК на гр.Бургас.

Последни новини

Съобщение до Женя Цонкова

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 272 последна промяна: 14:11:51, 29 май 2020