Съобщения до всички собственици на ограничени и вещни права по плана на ПЗ "Север", ж.к."Изгрев", с.Маринка, ж.р."Меден рудник", в.з."Минерални бани"

петък, 29 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.604.61, 07079.604.177 и 07079.604.178 по КК на гр.Бургас в кв.53 по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1132/18.05.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.124a, ал.2 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.604.61, 07079.604.177 и 07079.604.178 по КК на гр.Бургас в кв.53 по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в  УПИ V-133, IV-154 и I-153,311 в кв.3а по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1199/22.05.2020г.  заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и чл.134 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-133 в кв.3а по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, с цел включване на УПИ към улична регулация за реализиране на крайуличен паркинг.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничен
вещни права  в  УПИ V-5010116 в кв.14 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.116 по КК на с.Маринка

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1210/22.05.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-5010116 в кв.14 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.116 по КК на с.Маринка.

Гл.специалист:..................                                                                                                                      /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в УПИ IX-1637 и X-1637 в кв.82 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.569 и 07079.671.570 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1211/22.05.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-37, ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 21, местност "Неравното" (бивша "Кабата", землище кв.Ветрн по недействаща КВС).

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................
     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в  УПИ VII-483,  ХI-457 и ХII-46 в кв.4 по плана на в.з."Минерални бани", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.483, 07079.701.457 и 07079.701.46 по КК на гр.Бургас.   

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1212/22.05.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8, II-8 и III-8, ПИ с идентификатори 07079.3.2058, 07079.3.2059 и 07079.3.2060 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 272 последна промяна: 14:16:11, 29 май 2020