Съобщение за обнародвано в Държавен вестник за решение за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец", гр. Бургас

петък, 29 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.49 от 29.05.2020г. е обнародвано:

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №9-41/ 28.04.2020г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк "Росенец", гр. Бургас, с което се преконфигурира частично уличната мрежа и кварталите, обособяват се нови квартали 11, 12, 13 и 14, преконфигурират се УПИ и се урегулират имоти, за които се обособяват нови УПИ, с приложена редукция по реда на чл.16 от ЗУТ, с функционално отреждане и предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас, подробно описани в матрици и таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 245 последна промяна: 15:19:18, 29 май 2020