СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ V-861, КВ.60 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО"

понеделник, 01 юни 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ V-861, КВ.60 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.861 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

ДОЙЧИН СОКОЛИНОВ ПЪРВАНОВ

Ж.К."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.117, ВХ.1

ГР.БУРГАС

 

ГЕРГАНА ИЛИЕВА КОЛЕВА

УЛ."СВ. КЛИВМЕНТ ОХРИДСКИ" № 11

ГР.БУРГАС

 

ГЕОРГИ АНТОНОВ ДЕЛЕВ

УЛ." ХАДЖИ ГЬОКА ПАВЛОВ" № 28, ЕТ.2, АП.5

ГР.ПЛОВДИВ

 

"АКТИВ" ООД

УЛ."ФЕРДИНАНДОВА" №20, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

ТОДОРКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

УЛ."ВЕЖЕН" №4А

ГР.ВРАЦА

 

ПЕТЪР ЯНЧЕВ СИМЕОНОВ

КВ."САРАФОВО", УЛ."РАДИ НИКОЛОВ" №6

ГР.БУРГАС

 

ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА

УЛ."КАРЛОВО" №7

ГР.БУРГАС

 

ЖАСМИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."РЕЗОВСКА" № 5

ГР.БУРГАС

 

НАНЬО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №6

С. ЛЮЛИН

ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

НИКОЛАЙ АНТОНОВ ДЕЛЕВ

УЛ."ЗЛАТЕН РОГ" №2

РАЙОН ИЗТОЧЕН

ГР.ПЛОВДИВ

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-861, кв.60 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.861 по КК на гр.Бургас, като се промени устройствената зона на УПИ от Жм, в устройствена зона Жс и се предвиди ново свободно застрояване с височина от 9,00 и 12,00м, на нормативни разстояния от регулационните граници и застройки в съседни УПИ и през улица, при спазване изискванията на чл.31, ал.5 и чл.32 от ЗУТ, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона 2/Жс.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

 Главен експерт:  ...................................

                                  /арх. Ивелина Дафова/

 

 

 

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 369 последна промяна: 14:57:58, 01 юни 2020