СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № 1231/27.05.2020 г.

понеделник, 01 юни 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

Р Е Ш Е Н И Е

1231/27.05.2020 г.

 

След допълнително обследване на административната преписка за принудително отчуждаване по реда на чл. 21 от Закона за общинската собственост на 24/3921 кв. м реална част от ПИ с идентификатор 07079.4.764 по КККР на град Бургас, находящ се в местност Под селото, землище кв. Лозово, град Бургас, от собствениците на имота, обособени в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040 по КККР на град Бургас, е констатирана очевидна фактическа грешка в моя Заповед № 611/09.03.2020 г.

Грешката се състои в неправилно разпределение на определеното парично обезщетение за собствениците на имота, т. II от диспозитива на заповедта.

В резултат на изготвената от оценител, член на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), експертна оценка, равностойното парично обезщетение за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1040 по КККР на град Бургас е определено в размер на 29,76 лева (двадесет и девет лв. и седемдесет и шест ст.)

Видно от мотивите и т.I от диспозитива на цитираната заповед, определената сума следва да бъде разпределена между собствениците на имота, а именно: Дарина Костадинова Кирова с ЕГН 8812240573, Станислав Костадинов Киров с ЕГН 8607010542, Станка Георгиева Николова с ЕГН 5011120774, Киро Николов Николов с ЕГН 7211110566 и Златка Николова Илиева с ЕГН 7605010475, и петимата с постоянен адрес: град Бургас, кв. Лозово, ул. "Ястребино" № 25; Недялка Кирова Костадинова с ЕГН 5505160570, с постоянен адрес: град Бургас, кв. Лозово, ул. "Елин връх" № 2 и Костадинка Кирова Панайотова с ЕГН 5806030612, с постоянен адрес: град Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 70, вх. 1, ет. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Предвид изложеното, на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

Р Е Ш И Х:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № 611/09.03.2020 г., като определям за собствениците на отчуждения имот обезщетение, при квоти, както следва: 3/24 за Дарина Костадинова Кирова, равняващи се на 3,72 лева (три лв. и седемдесет и две ст.), 3/24 за Станислав Костадинов Киров, равняващи се на 3,72 лева (три лв. и седемдесет и две ст.), 2/24 за Станка Георгиева Николова, равняващи се на 2,48 лева (два лв. и четиридесет и осем ст.), 2/24 за Киро Николов Николов, равняващи се на 2,48 лева (два лв. и четиридесет и осем ст.), 2/24 за Златка Николова Илиева, равняващи се на 2,48 лева (два лв. и четиридесет и осем ст.), 6/24 за Недялка Кирова Костадинова, равняващи се на 7,44 лева (седем лв. и четиридесет и четири ст.) и 6/24 за Костадинка Кирова Панайотова, равняващи се на 7,44 лева (седем лв. и четиридесет и четири ст.)

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Заповед № 611/09.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас.

На основание чл. 62, ал. 2, изр. второ от АПК, решението да се съобщи на заинтересованите лица.

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                                    

Кмет на Община Бургас                                                                           

 

 

 

 

Последни новини

Съобщение от Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 227 последна промяна: 16:31:07, 01 юни 2020