Съобщение до Мануела Касърова, Стилиан Касъров за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв."Крайморие"

понеделник, 01 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Изх.№70-01-1159/17/01.06.2020г.

Дирекция "ЦАУ "Приморие"  

 

ДО МАНУЕЛА МАНОЛОВА КАСЪРОВА

СТИЛИАН МАНОЛОВ КАСЪРОВ-СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VII-5, кв.45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор   07079.30.274 по КК на гр. Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №415/14.02.2020г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5, кв.45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор   07079.30.274 по КК на гр. Бургас.      

Същият е изложен в стая №5 на Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Тел. за справка:84 35 80.

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                                      Изготвил
Главен експерт                                                                        Сл.Костадинова                               "Устройствено   планиране и архитектура‘                               Гл. специалист  

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 239 последна промяна: 16:43:38, 01 юни 2020