Съобщение до Димитър Цонев и Дилян Цонев за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ бивше землище на кв.Долно Езерово

сряда, 03 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
ДИМИТЪР МАРИНОВ ЦОНЕВ
ДИЛЯН ДИМИТРОВ ЦОНЕВ

 

Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №958/23.04.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, /бивш имот пл.№055010, бивша местност "Кладенеца", бивше землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по недействаща КВС/, в устройствена зона 7/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, с който за ПИ се обособява нов УПИ VII-1596 на площ от 56 872 кв.м., отреден за ПИ с идентификатор 07079.6.1596, с функционално отреждане "за складова база за промишлени стоки и представителен магазин", с предвидено ново свободно основно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с установяване на  показатели за застрояване за устройствена зона 7/Смф, както следва: височина - до 10 м. /3ет./, К плътност - до 80%, Кинт - до 2.5, П озеленяване - мин. 20% и паркиране в УПИ, посочени в матричен и табличен вид в графичната част, съгласно черните, червени и сини линии, надписи и условните цветове върху план, който е неразделна част от заповедта.

Заповедта е изложена в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред административен съд -град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист в Дирекция УТ, отдел УПА
Община Бургас

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 211 последна промяна: 16:33:47, 03 юни 2020